Menu

Switch to English

Dotační poradenství

Dotační poradenství

Poradíme Vám ve výběru vhodného dotačního programu

Raiffeisen – Leasing Vám umožní čerpat dotační programy, které vám mohou zajistit slevu na celkových nákladech financování nebo vrátit část nákladů na pořízení vlastní investice.
 

Výhody našeho dotačního poradenství

 • Poradíme Vám ve výběru vhodného dotačního programu.
 • Zajistíme zpracování žádosti o dotace a připravíme i financování projektů.
 • Rádi Vás podpoříme při jakýchkoli jednáních s institucí poskytující dotace.
Budeme Vám k dispozici po celou dobu trvání smlouvy.

V rámci dotačního poradenství se specializujeme na:
 • Dotace k financování zemědělských strojů a zařízení (PGRLF)
 • Financování průmyslových firem s podporou NRB
 • Dotace k financování strojů a zařízení pro průmyslová odvětví (OPPIK)
 • Dotace z programu rozvoje venkova (PRV)
 • Dotační programy ministerstva životního prostředí (MŽP)

Také pro Vás rádi zpracujeme žádost o dotace u dalších institucí poskytujících dotační programy.

Kontaktujte nás na emailu: dotace@rl.czSbalit

Dotace k financování zemědělských strojů a zařízení

Ve spolupráci s PGRLF umožňujeme našim klientům, zemědělcům, kombinaci našeho financování s dotačními programy PGRLF. Klient může získat dotaci na část zaplacených úroků u Raiffeisen - Leasing.
Jedná se o tyto programy:
 • Program Zemědělec – pro nákup zemědělské techniky – např. secí, sklízecí stroje, traktory, nakladače, žací stroje a jiná zemědělská technika.
 • Program Lesní hospodář – pro nákup techniky pro hospodaření v lesích – např. traktory, těžební stroje, štípací stroje, nakladače atd.
 • Program Zpracovatel dřeva - nákup techniky nebo technologií pro zpracování dřeva.
 • Program Zpracovatel - investice na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu k potravinářským či krmivářským účelům.

Bližší informace k dotačním programům Vám rádi poskytneme na: dotace@rl.cz, konzultace možnosti dotace/podpory ke konkrétnímu podnikatelskému záměru je Vám k dispozici zdarma.
  Sbalit

Financování průmyslových firem s podporou NRB (Národní rozvojová banka)

Ve spolupráci s NRB nabízíme našim klientům tyto programy:
 • Program Expanze – program je určen pro modernizační / rozvojové projekty. Pro klienty, kteří plánují pořízení nových strojů a zařízení, pořízení nebo rekonstrukci staveb využívaných k podnikání, či technologických postupů, programů, licencí, software atd. Nabízíme kombinaci našeho financování se zvýhodněným úvěrem od NRB s 0% sazbou úroků, až do výše 45 % ze způsobilých nákladů projektu. Příspěvek na úroky z úvěru u Raiffeisen - Leasing až do výše 4 mil. Kč, odklad splátek až na 4 roky. Určeno pro projekty v ČR mimo Prahu.
 
 • Program úspora energií – tento program je vhodný pro podnikatele, kteří plánují financování využít v projektech vedoucích k úspoře energií. Klientům nabízíme kombinaci našeho financování a úvěru od NRB s 0% sazbou úroků a příspěvkem na úroky z úvěru u Raiffeisen - Leasing, odklad splátek až 4 roky. Určeno pro projekty v ČR mimo Prahu.
 
 • Program INFIN – inovativní projekty na pořízení nových strojů a zařízení, výstavbu a technické zhodnocení staveb, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Klientům nabízíme kombinaci našeho financování a úvěru od NRB s 0% sazbou úroků a příspěvkem na úroky z úvěru u Raiffeisen - Leasing, odklad splátek až 2 roky. Určeno pro projekty na území hl. města Prahy.
 
Bližší informace k dotačním programům Vám rádi poskytneme na: dotace@rl.cz, konzultace možnosti dotace/podpory ke konkrétnímu podnikatelskému záměru je Vám k dispozici zdarma.
  Sbalit

Dotace k financování strojů a zařízení pro průmyslová odvětví

Klientům nabízíme pomoc se získáním dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Dotace je možné čerpat na projekty s určitým stupněm inovace.
V rámci OPPIK se jedná o tyto programy:
 • Aplikace - projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
 • Úspory energie - podpora opatření přispívající k úspoře spotřeby energie.
 • Nemovitosti – dotace na pořízení majetku v oblasti cestovního ruchu a v uhelných regionech.
 • Technologie 4.0 – dotace na nákup strojů, technologických zařízení a vybavení.
 • Smart Grids II. - výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven.
 • Obnovitelné zdroje energie - podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů.
 • Technologie pro začínající podniky - růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace.
 • Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita, druhotné suroviny, technologie na úpravu bioplynu na biometan, akumulace energie.
 
Bližší informace k dotačním programům Vám rádi poskytneme na: dotace@rl.cz, konzultace možnosti dotace/podpory ke konkrétnímu podnikatelskému záměru je Vám k dispozici zdarma.
  Sbalit

Dotace z programu rozvoje venkova

Dotace z  programu rozvoje venkova je možné použít na pořízení technologií pro živočišnou i rostlinnou výrobu i na nákup strojů. Cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství či krajinná infrastruktura.
 
Klientům nabízíme pomoc se získáním dotací z programu rozvoje venkova. Jedná se o tyto operace:
 • Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • Činnosti zemědělců
 • Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • Poradenství a vzdělávací akce zaměřené na předávání znalostí a inovací v zemědělství a lesnictví
 • Zalesňování a obnova lesů
 • Technologie pro lesní hospodářství a provozovny zpracovávající dřevo
 • Hospodářský rozvoj venkovských oblastí a snižování chudoby
 • Účinné využívání přírodních zdrojů a energie z obnovitelných zdrojů
 • Pozemkové úpravy – budování cest a rekonstrukce zemědělských objektů
 • Omezování přírodních rizik
 • Ochrana přírody
 
Bližší informace k dotačním programům Vám rádi poskytneme na: dotace@rl.cz, konzultace možnosti dotace/podpory ke konkrétnímu podnikatelskému záměru je Vám k dispozici zdarma.
  Sbalit

Dotační programy Ministerstva životního prostředí

Dotační programy Ministerstva životního prostředí umožňují čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí.
Prostředky lze čerpat v rámci Operační programu životního prostředí – jedná se o projekty v těchto oblastech:
 • zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
 • zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
 • odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, např. linky na recyklaci odpadů
 • ochrana a péče o přírodu a krajinu,
 • energetické úspory.

Bližší informace k dotačním programům Vám rádi poskytneme na: dotace@rl.cz, konzultace možnosti dotace/podpory ke konkrétnímu podnikatelskému záměru je Vám k dispozici zdarma.
  Sbalit

Často hledáte