Menu

Switch to English

Pojištění financovaných předmětů

Pojištění financovaných předmětů

Maximum výhod na jednom místě

Raiffeisen – Leasing poskytuje komplexní pojištění financovaných předmětů. 

 

Výhody pojištění od Raiffeisen - Leasing

 • Jediná pravidelná platba - pojistné je součástí splátek financování.
 • Výhodné pojistné sazby - vzhledem k rámcovým pojistným smlouvám, které máme sjednané s renomovanými pojišťovnami, Vám umíme zpravidla nabídnout výhodnější sazby pojištění, než Vám nabídne pojišťovna v případě Vámi individuálně sjednaného pojištění.
 • Měsíční splácení pojistného bez přirážky – tzn. že platíte stejně výhodně jako při roční platbě za pojištění.

Nabízíme tyto pojistné produkty

Pojištění financované dopravní techniky:
 • Povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • Havarijní pojištění
Pojištění ostatních financovaných předmětů
 • Majetkové pojištění strojního zařízení, elektrotechniky, IT techniky apod.
 • Majetkové pojištění nemovitostních projektů
Předsmluvní informace o pojistných produktech naleznete zde
  Sbalit

Obecné informace o pojistných produktech

INFORMACE O POJIŠTĚNÍCH SPOJENÝCH S POSKYTNUTÍM FINANCOVÁNÍ
Pojištění sjednaná rámcovou pojistnou smlouvou umožňují využití fixních sazeb, kdy po dobu trvání financování nedochází ke změně výše pojistného. Pojistné je zpravidla součástí splátek financování.
POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY

POVINNÉ RUČENÍ K FINANCOVANÝM PŘEDMĚTŮM
Pojištění povinného ručení sjednané rámcovou pojistnou smlouvou je možné využít od společností:
 • UNIQA pojišťovna, a.s.,
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Direct pojišťovna, a.s.
 
Pojištění se sjednává na základě povinnosti stanovené zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pojistit odpovědnost provozovatele, řidiče a dalších osoby za případnou újmu nebo škodu způsobenou provozem vozidla.
 
Z povinného ručení jsou kryty následující újmy / škody:
 • újma vzniklá ublížením na zdraví nebo usmrcením,
 • škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • škoda vzniklá odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
 • ušlý zisk,
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků dle výše uvedených pojistných rizik.
Více produktových informací je uvedeno v dokumentu Informace o pojistném produktu (IPID), který je součástí příslušných pojistných podmínek, a v předsmluvních informacích, které klient obdržel v rámci jednání o financování.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ K FINANCOVANÝM PŘEDMĚTŮM
Havarijní pojištění sjednané rámcovou pojistnou smlouvou je možné využít od společností:
 • UNIQA pojišťovna, a.s.,
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Direct pojišťovna, a.s.
 
Havarijní pojištění nabízí široké pojistné krytí v těchto případech:
 • havárie (dopravní nehoda),
 • vandalismus,
 • neoprávněné užívání,
 • živel,
 • poškození zvěří,
 • požár a výbuch,
 • přírodní nebezpečí, ztráta v důsledku povodně a záplavy,
 • odcizení krádeží, loupeží nebo krádeží vloupáním.
Více produktových informací, včetně možných doplňkových připojištění (GAP pojištění, pojištění skel apod.), je uvedeno v dokumentu Informace o pojistném produktu (IPID), který je součástí příslušných pojistných podmínek, a v předsmluvních informacích, které klient obdržel v rámci jednání o financování.


POJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ
MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ K FINANCOVANÝM PŘEDMĚTŮM
Majetkové pojištění ostatních předmětů (strojní zařízení, elektronika, IT technika apod.) sjednané rámcovou smlouvou je možné využít od společností:
 • UNIQA pojišťovna, a.s.,
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 
Dle charakteru předmětu financování lze pojistit tato rizika:
 • kompletní živel,
 • strojní riziko,
 • elektronika,
 • vandalismus,
 • odcizení krádeží, loupeží nebo vloupáním.

Více produktových informací je uvedeno v dokumentu Informace o pojistném produktu (IPID), který je součástí příslušných pojistných podmínek, v pojistných podmínkách a v předsmluvních informacích, které klient obdrží v rámci jednání o financování.
Dokumenty týkající se pojištění jsou dostupné na webových stránkách Raiffeisen - Leasing www.rl.cz.

Dne 21. 12. 2019 došlo ke sloučení České pojišťovny s Generali Pojišťovnou, toto sloučení nemá žádný dopad na rozsah již sjednaného pojistného krytí a na znění již sjednaných pojistných podmínek, které zůstávají v platnosti.
  Sbalit

Hlášení pojistné události

A) Máte-li uzavřenou smlouvu na úvěr, finanční leasing nebo operativní leasing bez služeb, nahlaste pojistnou událost příslušné pojišťovně přímo na jejich webových stránkách či na formuláři určeném pro hlášení pojistné události (k dispozici na webu pojišťoven).

Pojistnou událost je nutno rovněž oznámit společnosti Raiffeisen - Leasing, s.r.o. prostřednictvím on-line formuláře.

Níže jsou uvedeny informační zelené linky a telefonní čísla pro využití asistenčních služeb, zejména v případě pojistné události v zahraničí.
 
Pojišťovna   Zelená linka Asistenční služba
UNIQA pojišťovna   +420 488 125 125 +420 272 101 020
Generali Česká pojišťovna   +420 844 188 188 +420 221 586 666


B) Máte-li s Raiffeisen – Leasing uzavřenou smlouvu na Operativní Full Service leasing, vyplňte pdf formulář Hlášení pojistné události, vyplněný formulář nám zašlete na e-mail nehoda@rl.cz. Hlášení na pojišťovnu provedeme za Vás. Jedná-li se o poškození čelního skla u auta, které je financováno formou Operativního Full Service leasingu, vyplňte on-line formulář Hlášení poškození čelního skla.

  Sbalit

Často hledáte