Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít

Informace a poučení o zpracování osobních údajů

Společnost Raiffeisen – Leasing, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha, IČO 61467863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29553, (dále „Společnost“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a poučit Vás o právech, která jakožto subjekty osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Společností.
 
Subjekty osobních údajů
Subjekty, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává, mohou být především klienti a potenciální klienti Společnosti, zejména příjemci financování a jejich zástupci, návštěvníci webových stránek a uživatelé jiných komunikačních a obchodních kanálů, další účastníci smluvních vztahů (např. poskytovatelé zajištění), popř. další subjekty, ke zpracování jejichž osobních údajů svědčí Společnosti právní titul.
 
Účely zpracování osobních údajů
Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, a to k následujícím účelům:

1. Realizace smluvního vztahu
 
Toto zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění smluvního vztahu se Společností. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace služby, předmět financování, platební údaje apod.).
 
2. Ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti
 
Toto zpracování je nutné pro ochranu zájmů Společnosti, např. při vymáhání pohledávek nebo pro vnitřní administrativní účely v rámci skupiny Raiffeisen (viz níže). Za tímto účelem může Společnost zpracovávat i údaje sloužící k zajištění bezpečného využívání nabízených služeb, řízení rizik, předcházení a vyhodnocování možného podvodného jednání apod. Na základě oprávněného zájmu Společnost také zpracovává informace o bonitě, tedy schopnosti splácet závazky, platební morálce a důvěryhodnosti fyzických osob, které nejsou spotřebiteli, a to i s využitím registrů. Společnost dále za tímto účelem uchovává nahrávky příchozích a odchozích hovorů realizovaných přes klientské centrum.
 
3. Plnění zákonných povinností
 
Společnost musí sbírat a vyhodnocovat některé informace a uchovávat je po stanovenou dobu, neboť jde o povinnost uloženou právními předpisy. Jedná se například o zpracování osobních údajů za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, přičemž jde např. o informace o zdroji a původu příjmu, kapitálové provázanosti, státní příslušnosti, místu pobytu, politické exponovanosti. Ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, pak vyplývá povinnost zpracovávat informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, neboť tyto informace jsou nutné pro posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Dále se může jednat o právní předpisy v oblasti účetnictví, daní a kontrolní činnosti.
 
4. Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 
Společnost může například sledovat statistické a ekonomické parametry činnosti Společnosti pro účely vyhodnocování odměn, provizí a požitků osob podílejících se na sjednávání finančních smluv (zprostředkovatelé, obchodní zástupci atd.).
 
5. Zpracování podléhající souhlasu
 
Pro zpracování Vašich osobních údajů nad rámec shora uvedeného potřebuje Společnost Váš souhlas. Na základě Vašeho souhlasu Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro účely nabízení obchodu a služeb, dále provádí marketingové zpracování a analýzy, a to i pomocí automatizovaného zpracování a profilování, s cílem zkvalitnit poskytované služby a přizpůsobit nabídku Vašim potřebám. Souhlas pro marketingové účely primárně udělujete samotné Společnosti, aby Vaše údaje mohla zpracovávat pro vytvoření vhodné nabídky nad rámec již existujícího smluvního vztahu. Společnost Vás může kontaktovat zejména prostřednictvím telefonu, SMS zprávy, e-mailu nebo i poštou, přičemž při zasílání obchodních sdělení Společnost dodržuje povinnosti vyplývající z dalších právních předpisů.
 
Současně je možné udělit souhlas pro účely nabízení obchodu a služeb i spolupracujícím třetím stranám, a to společnostem Raiffeisenbank a.s., Raiffeisen Broker, s.r.o., Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Raiffeisen investiční společnost a.s. a UNIQA pojišťovna, a.s.
 
Tato zpracování jsou podmíněna Vaším souhlasem, který je dobrovolný, a v případě udělení jste oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu znamená, že Společnost nebude moci zpracovat Vaše osobní údaje za účelem uvedeným v souhlasu. Odvolání nemá důsledky pro Váš smluvní vztah se Společností. Společnost může i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud má ke zpracování jiný právní titul. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů, přičemž zpracovává zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti, IČO, DIČ), údaje získané v souvislosti s hodnocením rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce vč. sociodemografických údajů a údajů o majetkových poměrech (např. věk, pohlaví, osobní stav, dosažené vzdělání, způsob bydlení, počet osob v domácnosti, příjmy a výdaje domácnosti, údaje o způsobu zajištění pravidelného příjmu, údaje o vlastnických právech k věcem, údaje o členství v obchodních korporacích nebo spolcích), údaje získané v souvislosti s poskytnutými produkty (např. typ smlouvy, doba trvání smlouvy, způsob zajištění smlouvy, doba splatnosti, výše poskytnutého financování, účel financování, stav pohledávek a dluhů vůči Společnosti), korespondenci a jinou komunikaci se subjektem osobních údajů, informace obchodní a marketingové povahy.
 
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování. I v případě ukončení smluvního vztahu se Společností může přetrvávat jiný právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů (např. povinnost Společnosti plnit zákonné požadavky, ochrana práv a právem chráněným zájmů Společnosti, subjektu údajů nebo třetích osob). Vaše údaje mohou kupříkladu být po zákonem stanovenou dobu uchovávány za účelem archivace nebo za účelem plnění povinností stanovenými zvláštními právními předpisy (např. zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, nebo zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru).
 
V případě zpracování osobních údajů podmíněných Vaším souhlasem je doba zpracování výslovně stanovena v textu souhlasu. V případě souhlasu uděleného k marketingovým účelům je souhlas udělen na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení; bude-li mezi Vámi a Společností uzavřena smlouva, pak na dobu jejího trvání a na dobu dalšího jednoho roku od zániku posledního smluvního vztahu uzavřeného mezi Vámi a Společností.
 

Nahrávky příchozích a odchozích telefonních hovorů mezi Vámi a Společností nezbytné pro ochranu práv Společnosti jsou uchovávány po dobu 5 let od jejich uskutečnění.


Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Vedle toho mohou být Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu s právními předpisy.
 
Společnost tak může zejména zpřístupnit Vaše údaje v rámci plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, kdy oprávněnými osobami mohou být orgány veřejné moci, zejména orgány činné v trestním řízení, soudy, soudní exekutoři, orgány dohledu apod. Dále Společnost může Vaše údaje zpřístupnit subjektům, jichž využívá při plnění svých smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené s Vámi, nebo subjektům, které Společnost užívá k ochraně svých práv a právem chráněných zájmů. Společnost tak může pověřit zpracováním Vašich osobních údajů třetí osoby (zpracovatele). Příjemci Vašich osobních údajů jsou zejména pojišťovny, zprostředkovatelé/obchodní zástupci Společnosti, společnosti, prostřednictvím kterých Společnost vymáhá své pohledávky, advokátní kanceláře, reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárenské společnosti, poskytovatelé informačních systémů Společnosti a společnosti skupiny Raiffeisen (viz níže).
 

Společnost může na základě Vašeho souhlasu předat Vaše osobní údaje třetím osobám za účelem nabízení obchodu a služeb, a to následujícím společnostem: Raiffeisenbank a.s., Raiffeisen Broker, s.r.o., Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Raiffeisen investiční společnost a.s., UNIQA pojišťovna, a.s.

 
Společnost z titulu oprávněného zájmu a splnění právní povinnosti též předává údaje vztahující se k Vaší platební morálce CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., které provozuje Nebankovní registr klientských informací NRKI (podrobnosti jsou obsaženy v Informačním memorandu) a dále SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob (dále jen „SOLUS“), které je provozuje Registr IČ, Registr FO a Pozitivní registr (podrobnosti jsou obsaženy v POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS).
 
Souvisí-li smluvní vztah mezi Vámi a Společností s Vaší účastí v dotačním programu (případně zastupujete klienta účastnícího se dotačního programu či poskytujete zajištění takovému klientovi), Společnost z důvodu uzavření a plnění smlouvy a z důvodu svého oprávněného zájmu předává Vaše osobní údaje subjektu, který poskytuje dotaci (např. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.).
 
V případě, že je v rámci spolupráce s třetími osobami nutné předávat nebo zpracovávat Vaše osobní údaje a nevyplývá-li zmocnění ke zpracování z platných právních předpisů, uzavírá Společnost s těmito subjekty smlouvu o zpracování. Tito zpracovatelé jsou povinni splňovat požadavky Společnosti na dodržení účelu zpracování a technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, přičemž Společnost průběžně kontroluje plnění jejich povinností. V těchto případech jsou Vám garantována stejná práva, jako by zpracování prováděla sama Společnost. Společnost se předáním osobních údajů jiným zpracovatelům nezbavuje odpovědnosti za zpracování osobních údajů.  V případě, že nebudete spokojeni s tím, jak jsou Vaše údaje zpracovávány, je možnost se obrátit na Společnost s Vašimi námitkami.
 
Zpracování údajů nutných k posouzení úvěruschopnosti – spolupráce s NRKI a registry SOLUS
V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany zájmu Společnosti na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, Společnost zjišťuje a zpracovává údaje o osobách potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, přičemž je za tímto účelem uživatelem Nebankovního registru klientských informací NRKI, který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (dále jen „NRKI“).
 
V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.
V souvislosti s účastí Společnosti v NRKI o Vás Společnost zpracovává, do NRKI poskytuje a z NRKI získává tyto Vaše osobní údaje:
- identifikační osobní údaje;
- údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a Společností došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
- údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
- údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
- údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;
- údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste Společnosti sdělili, nebo které o Vás Společnost získala v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.
 
Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI.
 
Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům, (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či majitele klientů. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů, a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) či majitelů klientů (právnických osob).
 
Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu  Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací).
 
Společnost Vás dále informuje, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“) sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Společnost se účastní registrů SOLUS. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS , jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech (podle nařízení 2016/679, právo na přístup k údajům: čl. 15, právo na opravu: čl. 16, právo na výmaz: čl. 17, právo na dočasné omezení zpracování: čl. 18, právo na námitku: čl. 21) v souvislosti se zpracováním Vašich údajů v rámci registrů SOLUS. Aktuální znění POUČENÍ  můžete kdykoli získat na www.rl.cz, na informační lince sdružení SOLUS 222 368 707 a na www.solus.cz. SOLUS jmenoval pověřence ochrany údajů, kterého lze kontaktovat na adrese poverenec@solus.cz.
 
V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů (například Pozitivní registr SOLUS), může do něj Společnost a další uživatelé nahlížet jen se souhlasem spotřebitele a spotřebitel má právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se spotřebitele týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány. Společnost se k dnešnímu dni neúčastní Pozitivního registru SOLUS.
 
Způsob zpracování osobních údajů
Společnost využívá zejména osobní údaje, které získala přímo od Vás.  V některých případech, např. při posouzení úvěruschopnosti, tyto údaje nepostačují, proto Společnost využívá též informace z externích zdrojů. Jedná se zejména o veřejně dostupné rejstříky – obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, insolvenční rejstřík, profesní registry apod. Společnost může získat osobní údaje též od spolupracujících třetích stran (např. od pojišťovny, subjektů poskytujících dotace, CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. nebo SOLUS). Za všech okolností však Společnost Vaše osobní údaje pečlivě chrání, přičemž má interně nastavená pravidla pro zacházení s osobními údaji, která jsou pravidelně ze strany Společnosti kontrolována. Veškeré osoby, které s těmito údaji v rámci plnění svým povinností přicházejí do styku (ať již zaměstnanci, zpracovatelé nebo další správci), jsou vázány mlčenlivostí a zároveň jsou pravidelně proškolování v oblasti ochrany osobních údajů. Společnost dodržování standardu ochrany osobních práv pravidelně kontroluje a důsledně vymáhá.
 
K dosažení výše uvedených účelů bude Společnost zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně. V rámci poskytování služeb Společností může docházet i k tzv. profilování, což je forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Žádné rozhodnutí se však neděje toliko na základě automatizovaného zpracování. Společnost přistupuje ke všem klientům individuálně, vždy rozhodují lidé a Vy máte právo se k výsledkům profilování vyjádřit.
 
Práva subjektu údajů
Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorii, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace o případných příjemcích nebo kategorii příjemců osobních údajů. Dále máte právo žádat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, jsou-li nepřesné, resp. jestliže pominul účel jejich zpracování.
 
Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informován/a o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.
 
Máte právo získat od Společnosti osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Společnosti poskytl/a na základě svého souhlasu nebo za účelem uzavření smlouvy. Společnost na základě Vaší žádosti Vám poskytne tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 
Pokud se domníváte, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn/a vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat omezení zpracování, opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Společnost nebo se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
 
Kontaktní údaje Společnosti
Adresa: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha
Telefonní číslo: +420 221 511 611
Emailová adresa: rl@rl.cz
Internetové stránky: https://www.rl.cz/

Se svými podněty, uplatněnými právy a dalšími požadavky se můžete obracet též na pověřence pro ochranu osobních údajů, na adrese: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Praha 4, poverenec@rb.cz.

Skupina Raiffeisen

Skupinou Raiffeisen se pro účely tohoto dokumentu rozumí Společnost a zejména tyto další subjekty:

- Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

- Raiffeisen Broker, s.r.o., IČO 09968237, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

- Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČO 49241257, se sídlem Koněvova 2747/99, 130 00 Praha 3

- Raiffeisen investiční společnost a.s., IČO 29146739, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

- UNIQA pojišťovna, a.s., IČO 49240480, se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6

- Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H., Am Stadtpark 3, 1030 Vídeň, Rakousko

- Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakousko

- Raiffeisen-Leasing GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Vídeň, Rakousko

- Raiffeisenlandersbank Niederösterreich, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Vídeň Rakousko

- Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakousko

- Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakousko

Verze platná od: 01.04.2020

Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.