Informace a poučení o zpracování osobních údajů

Společnost Raiffeisen – Leasing, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, IČO 61467863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29553, (dále „Společnost“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a poučit Vás o právech, která jakožto subjekty osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Společností.
 
Subjekty osobních údajů
Subjekty, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává, mohou být především klienti a potenciální klienti Společnosti, zejména příjemci financování, návštěvníci webových stránek a uživatelé jiných komunikačních a obchodních kanálů, další účastníci smluvních vztahů (např. poskytovatelé zajištění), popř. další subjekty, ke zpracování jejichž osobních údajů svědčí Společnosti právní titul.
 
Účely zpracování osobních údajů
Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, a to k následujícím účelům:
 
 1. Realizace smluvního vztahu  
  Toto zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění smluvního vztahu se Společností. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace služby, předmět financování, platební údaje apod.).
   
 2. Ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti  
  Toto zpracování je nutné pro ochranu zájmů Společnosti, např. při vymáhání pohledávek nebo pro vnitřní administrativní účely v rámci skupiny Raiffeisen (viz příloha č. 1). Za tímto účelem může Společnost zpracovávat i údaje sloužící k zajištění bezpečného využívání nabízených služeb, řízení rizik, předcházení a vyhodnocování možného podvodného jednání apod. Na základě oprávněného zájmu Společnost také zpracovává informace o bonitě, tedy schopnosti splácet závazky, platební morálce a důvěryhodnosti fyzických osob, které nejsou spotřebiteli.
   
 3. Plnění zákonných povinností 
  Společnost musí sbírat a vyhodnocovat některé informace a uchovávat je po stanovenou dobu, neboť jde o povinnost uloženou právními předpisy. Jedná se například o zpracování osobních údajů za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, přičemž jde např. o informace o zdroji a původu příjmu, kapitálové provázanosti, státní příslušnosti, místu pobytu, politické exponovanosti. Ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, pak vyplývá povinnost zpracovávat informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, neboť tyto informace jsou nutné pro posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Dále se může jednat o právní předpisy v oblasti účetnictví, daní a kontrolní činnosti.
   
 4. Ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby 
  Společnost může například sledovat statistické a ekonomické parametry činnosti Společnosti pro účely vyhodnocování odměn, provizí a požitků osob podílejících se na sjednávání finančních smluv (zprostředkovatelé, obchodní zástupci atd.).
   
 5. Zpracování podléhající souhlasu 
  Pro zpracování Vašich osobních údajů nad rámec shora uvedeného potřebuje Společnost Váš souhlas. Na základě Vašeho souhlasu Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro účely nabízení obchodu a služeb, dále provádí marketingové zpracování a analýzy, a to i pomocí automatizovaného zpracování a profilování, s cílem zkvalitnit poskytované služby a přizpůsobit nabídku Vašim potřebám. Souhlas pro marketingové účely primárně udělujete samotné Společnosti, aby Vaše údaje mohla zpracovávat pro vytvoření vhodné nabídky nad rámec již existujícího smluvní vztahu. Společnost Vás může kontaktovat zejména prostřednictvím telefonu, SMS zprávy, e-mailu nebo i poštou, přičemž při zasílání obchodních sdělení Společnost dodržuje povinnosti vyplývající z dalších právních předpisů.
   
  Současně je možné udělit souhlas pro účely nabízení obchodu a služeb i spolupracujícím třetím stranám, a to společnosti FT makléřská, s.r.o. a UNIQA pojišťovna, a.s., které Vám mohou nabídnout například výhodné povinné ručení nebo havarijní pojištění osobních automobilů.
   
  Na základě Vašeho souhlasu Společnost zpracovává Vaše rodné číslo pro účely ověření bonity a důvěryhodnosti v Nebankovním registru klientských informací (dále jen „Nebankovní registr klientských informací NRKI“ nebo též „NRKI“), provozovaném CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., podrobnosti jsou obsaženy v Informačním memorandu, kdy použití rodného čísla je nutné zejména pro Vaši jednoznačnou identifikaci.
   
  Tato zpracování jsou podmíněna Vaším souhlasem, který je dobrovolný, a v případě udělení jste oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu znamená, že Společnost nebude moci zpracovat Vaše osobní údaje za účelem uvedeným v souhlasu. Odvolání nemá důsledky pro Váš smluvní vztah se Společností. Společnost může i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud má ke zpracování jiný právní titul. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
   
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů, přičemž zpracovává zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti, IČO, DIČ), údaje získané v souvislosti s hodnocením rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce vč. sociodemografických údajů a údajů o majetkových poměrech (např. věk, pohlaví, osobní stav, dosažené vzdělání, způsob bydlení, počet osob v domácnosti, příjmy a výdaje domácnosti, údaje o způsobu zajištění pravidelného příjmu, údaje o vlastnických právech k věcem, údaje o členství v obchodních korporacích nebo spolcích), údaje získané v souvislosti s poskytnutými produkty (např. typ smlouvy, doba trvání smlouvy, způsob zajištění smlouvy, doba splatnosti, výše poskytnutého financování, účel financování, stav pohledávek a dluhů vůči Společnosti), korespondenci a jinou komunikaci se subjektem osobních údajů, informace obchodní a marketingové povahy.
 
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování. I v případě ukončení smluvního vztahu se Společností může přetrvávat jiný právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů (např. povinnost Společnosti plnit zákonné požadavky, ochrana práv a právem chráněným zájmů Společnosti, subjektu údajů nebo třetích osob). Vaše údaje mohou kupříkladu být po zákonem stanovenou dobu uchovávány za účelem archivace nebo za účelem plnění povinností stanovenými zvláštními právními předpisy (např. zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, nebo zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru).
 
V případě zpracování osobních údajů podmíněných Vaším souhlasem je doba zpracování výslovně stanovena v textu souhlasu. V případě souhlasu uděleného k marketingovým účelům je souhlas udělen na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení; bude-li mezi Vámi a Společností uzavřena smlouva, pak na dobu jejího trvání a na dobu dalšího jednoho roku od zániku posledního smluvního vztahu uzavřeného mezi Vámi a Společností. V případě souhlasu s užitím rodného čísla pro účely spolupráce s Nebankovním registrem klientských informací NRKI je tento souhlas udělen na dobu na 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Vámi a Společností byla nebo bude uzavřena jakákoliv finanční smlouva, je souhlas udělen na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých finančních závazků z poslední uzavřené finanční smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku finanční smlouvy, pokud finanční závazky z finanční smlouvy zaniknou jinak.
 
Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Vedle toho mohou být Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu s právními předpisy.
 
Společnost tak může zejména zpřístupnit Vaše údaje v rámci plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, kdy oprávněnými osobami mohou být orgány veřejné moci, zejména orgány činné v trestním řízení, soudy, soudní exekutoři, orgány dohledu apod. Dále Společnost může Vaše údaje zpřístupnit subjektům, jichž využívá při plnění svých smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené s Vámi, nebo subjektům, které Společnost užívá k ochraně svých práv a právem chráněných zájmů. Společnost tak může pověřit zpracováním Vašich osobních údajů třetí osoby (zpracovatele), přičemž se bude jednat zejména o zprostředkovatele/obchodní zástupce Společnosti, společnosti, prostřednictvím kterých Společnost vymáhá své pohledávky, advokátní kanceláře, reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárenské společnosti, poskytovatele informačních systémů Společnosti a společnosti skupiny Raiffeisen pro vnitřní administrativní účely (například Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H., Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisen-Leasing GmbH, Raiffeisenbank a.s., Raiffeisenlandersbank Niederösterreich).
 
Společnost může na základě Vašeho souhlasu předat Vaše osobní údaje třetím osobám za účelem nabízením obchodu a služeb, a to společnosti FT makléřská, s.r.o. a společnosti UNIQA pojišťovna, a.s.
 
Společnost z titulu oprávněného zájmu též předává údaje vztahující se k Vaší platební morálce provozovateli Nebankovního registru klientských informací NRKI (podrobnosti jsou obsaženy v Informačním memorandu).
 
V případě, že je v rámci spolupráce s třetími osobami nutné předávat nebo zpracovávat Vaše osobní údaje a nevyplývá-li zmocnění ke zpracování z platných právních předpisů, uzavírá Společnost s těmito subjekty smlouvu o zpracování. Tito zpracovatelé jsou povinni splňovat požadavky Společnosti na dodržení účelu zpracování a technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, přičemž Společnost průběžně kontroluje plnění jejich povinností. V těchto případech jsou Vám garantována stejná práva, jako by zpracování prováděla sama Společnost. Společnost se předáním osobních údajů jiným zpracovatelům nezbavuje odpovědnosti za zpracování osobních údajů.  V případě, že nebudete spokojeni s tím, jak jsou Vaše údaje zpracovávány, je možnost se obrátit na Společnost s Vašimi námitkami.
 
Zpracování údajů nutných k posouzení úvěruschopnosti

V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany zájmu Společnosti na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, Společnost zjišťuje a zpracovává údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob, vyjma rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, přičemž je za tímto účelem uživatelem Nebankovního registru klientských informací NRKI, který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.
 
V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.
V souvislosti s účastí Společnosti NRKI o Vás Společnost zpracovává, do NRKI poskytuje a z NRKI získává tyto Vaše osobní údaje:
-               identifikační osobní údaje;
-               údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a Společností došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
-               údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
-               údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
-               údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;
-               údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste Společnosti sdělili, nebo které o Vás Společnost získala v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.
 
Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI.
 
Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům, (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či majitele klientů a vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů, a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) či majitelů klientů (právnických osob) a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby. Podrobnosti jsou uvedeny ve zpracovaném balančním testu pro posouzení oprávněného zájmu.
 
Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací).
 
Způsob zpracování osobních údajů
Společnost využívá zejména osobní údaje, které získala přímo od Vás.  V některých případech, např. při posouzení úvěruschopnosti, tyto údaje nepostačují, proto Společnost využívá též informace z externích zdrojů. Jedná se zejména o veřejně dostupné rejstříky – obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, insolvenční rejstřík, profesní registry apod. Společnost může získat osobní údaje též od spolupracujících třetích stran (např. od pojišťovny nebo od Nebankovního registru klientských informací NRKI). Za všech okolností však Společnost Vaše osobní údaje pečlivě chrání, přičemž má interně nastavená pravidla pro zacházení s osobními údaji, která jsou pravidelně ze strany Společnosti kontrolována. Veškeré osoby, které s těmito údaji v rámci plnění svým povinností přicházejí do styku (ať již zaměstnanci, zpracovatelé nebo další správci), jsou vázány mlčenlivostí a zároveň jsou pravidelně proškolování v oblasti ochrany osobních údajů. Společnost dodržování standardu ochrany osobních práv pravidelně kontroluje a důsledně vymáhá.
 
K dosažení výše uvedených účelů budou Společnost, zpracovatelé osobních údajů a případně další správci, kterým budou Vaše osobní údaje předány na základě Vašeho souhlasu (FT makléřská, s.r.o., UNIQA pojišťovna, a.s.) nebo z důvodu oprávněného zájmu Společnosti (Nebankovní registr klientských informací NRKI), zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně. V rámci poskytování služeb Společností může docházet i k tzv. profilování, což je forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Žádné rozhodnutí se však neděje toliko na základě automatizovaného zpracování. Společnost přistupuje ke všem klientům individuálně, vždy rozhodují lidé a Vy máte právo se k výsledkům profilování vyjádřit.
 
Práva subjektu údajů
Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorii, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace o případných příjemcích nebo kategorii příjemců osobních údajů. Dále máte právo žádat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, jsou-li nepřesné, resp. jestliže pominul účel jejich zpracování.
 
Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informován/a o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.
 
Máte právo získat od Společnosti osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Společnosti poskytl/a na základě svého souhlasu nebo za účelem uzavření smlouvy. Společnost na základě Vaší žádosti Vám poskytne tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 
Pokud se domníváte, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn/a vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat omezení zpracování, opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Společnost nebo se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
 
Kontaktní údaje Společnosti
Adresa: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha
Telefonní číslo: +420 221 511 611
Emailová adresa: rl@rl.cz
Internetové stránky: https://www.rl.cz/

Se svými podněty, uplatněnými právy a dalšími požadavky se můžete obracet též na pověřence pro ochranu osobních údajů, na adrese: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Praha 4, poverenec@rb.cz.
 
 
 
Příloha č. 1 – Skupina Raiffeisen
 
Pojmem Skupina Raiffeisen rozumí skupina tvořená Společností a těmito dalšími subjekty:
 • Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
 • Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H., Am Stadtpark 3, 1030 Vídeň, Rakousko
 • Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakousko
 • Raiffeisen-Leasing GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Vídeň, Rakousko
 • Raiffeisenlandersbank Niederösterreich, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Vídeň Rakousko
 • Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČO 49241257, sídlem Koněvova 2747/99, 13 45 Praha 3
 • UNIQA pojišťovna, a.s., IČO 49240480, sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6
 • Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakousko
 • Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH, Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakousko
 • Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakousko