Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít
Dotační poradenství

Dotační poradenství

Raiffeisen - Leasing Vám umožní čerpat dotační programy, které vám pomohou snížit náklady na financování

Výhody 
dotačního poradenství

Poradíme Vám ve výběru vhodného dotačního programu
Zajistíme zpracování žádosti o dotace a připravíme i financování projektů
Rádi Vás podpoříme při jakýchkoli jednáních s institucí poskytující dotace
Budeme Vám k dispozici po celou dobu trvání smlouvy
Financování od Raiffeisen - Leasing

Dotace na fotovoltaické elektrárny na podnikatelských budovách z Národního plánu obnovy

Z Národního plánu obnovy jsou podporovány fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp včetně = jen nové FVE na střechách podnikatelských budov. Žádat může v podstatě každý podnikatel, který má přidělené IČ a je oprávněn k podnikání v podporované činnosti všech CZ NACE vyjma 03, vyloučeni jsou veřejné subjekty.

Způsobilé výdaje zahrnují pouze investiční náklady na instalaci fotovoltaických elektráren včetně akumulace energie:
 • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie 
 • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) = RDS / SKP / DSPS 
 • Inženýrská činnost ve výstavbě 
Forma a výše podpory 
Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.
Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu ze soukromých zdrojů příjemce nebo z úvěru od finanční instituce.

Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí: 
 • 35 % pro fotovoltaické systémy 

 • 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy 

 • 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

Dotace je možné čerpat pro subjekty na celém území České republiky včetně Prahy. Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 30. 11. 2023.
Vše pro Vás vyřídíme a budeme s Vámi po celou dobu projektu.

Dotace na velké fotovoltaické elektrárny z Modernizačního fondu

Dotace z Modernizačního fondu je možné použít na instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp.

Podporovány jsou: 
 • Samostatné projekty fotovoltaických elektráren s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy 
 • Sdružené projekty fotovoltaických elektráren, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích fotovoltaických elektráren. 
 • Projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými fotovoltaickými elektrárnami s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých fotovoltaických elektráren, které ji tvoří. 
Oprávnění žadatelé: 
Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.
 
Míra podpory: 
 
     Maximální míra podpory
     Podnik/podpora
      Praha                  
Ostatní regiony
Velký podnik
45 %
  60 %
Střední podnik
55 %
  70 %
Malý podnik
65 %
  80 %

Dotace na digitální transformace podniků z Národního plánu obnovy 

Z dotací na digitální transformaci podniků lze financovat např. Nevýrobní roboty či logistické systémy a technologie
 
Digitální podnik
 • výše dotace: 1 – 15 mil. Kč
 • alokace: 1,5 mld. Kč
 • malé, střední, velké podniky
 • dotace 30-60%
Virtuální podnik 
 • výše dotace: od 500 tis. Kč do limitu de-minimis
 • alokace: 600 mil. Kč
 • výhody: mohou žádat i pražské firmy, velké firmy mohou žádat ve všech regionech
 • dotace 20 -40%

Dotace k financování zemědělských strojů a zařízení (PGRLF)

Ve spolupráci s PGRLF umožňujeme našim klientům, zemědělcům, kombinaci našeho financování s dotačními programy PGRLF. Klient může získat dotaci na část zaplacených úroků u Raiffeisen - Leasing.

Jedná se o tyto programy:

Program Zemědělec

Pro nákup zemědělské techniky – např. secí, sklízecí stroje, traktory, nakladače, žací stroje a jiná zemědělská technika.

Program Lesní hospodář

Pro nákup techniky pro hospodaření v lesích – např. traktory, těžební stroje, štípací stroje, nakladače atd.

Program Zpracovatel dřeva

Nákup techniky nebo technologií pro zpracování dřeva.

Program Zpracovatel

Investice na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu k potravinářským či krmivářským účelům.

Financování průmyslových firem s podporou NRB

Ve spolupráci s NRB nabízíme našim klientům tyto programy

Program Expanze - úvěr

Program je určen pro modernizační / rozvojové projekty. Pro klienty, kteří plánují pořízení  strojů a zařízení, pořízení nebo rekonstrukci staveb využívaných k podnikání, či technologických postupů, programů, licencí, software atd. Nabízíme kombinaci našeho financování se zvýhodněným úvěrem od NRB s 0% sazbou úroků, až do výše 45 % ze způsobilých nákladů projektu. Příspěvek na úroky z úvěru u Raiffeisen - Leasing až do výše 4 mil. Kč, odklad splátek až na 4 roky. Určeno pro projekty v ČR mimo Prahu.
 

Program Expanze - záruky

Se zárukou Expanze od NRB můžete získat výhodné financování až do výše 60 mil. Kč, není potřeba dávat žádné vlastní zdroje. Záruka Vám zajištuje až 80% financované hodnoty bez DPH, lze ji použít k pořízení strojů a technologií.
Pro bližší informace nás kontaktujte, vše pro vás vyřídíme.

Program úspora energií

Tento program je vhodný pro podnikatele, kteří plánují financování využít v projektech vedoucích k úspoře energií. Klientům nabízíme kombinaci našeho financování a úvěru od NRB s 0% sazbou úroků a příspěvkem na úroky z úvěru u Raiffeisen - Leasing, odklad splátek až 4 roky. Určeno pro projekty v ČR mimo Prahu.

Dotace z programu rozvoje venkova (PRV)

Dotace z  programu rozvoje venkova je možné použít na pořízení technologií pro živočišnou i rostlinnou výrobu i na nákup strojů. Cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství či krajinná infrastruktura.
 
Klientům nabízíme pomoc se získáním dotací z programu rozvoje venkova.
Jedná se o tyto operace:

 

 • Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • Činnosti zemědělců
 • Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • Poradenství a vzdělávací akce zaměřené na předávání znalostí a inovací v zemědělství a lesnictví
 • Zalesňování a obnova lesů
 • Technologie pro lesní hospodářství a provozovny zpracovávající dřevo
 • Hospodářský rozvoj venkovských oblastí a snižování chudoby
 • Účinné využívání přírodních zdrojů a energie z obnovitelných zdrojů
 • Pozemkové úpravy – budování cest a rekonstrukce zemědělských objektů
 • Omezování přírodních rizik
 • Ochrana přírody

Financování se zárukou Evropského investičního fondu

Inovace je klíčovou hnací silou ekonomického rozvoje, která vám pomůže obstát ve vysoce konkurenčním prostředí. Investujte do budoucnosti vaší firmy. Nezbytné náklady vám pomůže pokrýt úvěr se zárukou Evropského investičního fondu (EIF), který vám přináší řadu výhod:

 

 • Výhodnější úrok oproti běžným sazbám.
 • Zajištění od EIF zařídíme za vás zcela ZDARMA.
 • Nižší požadavek na zajištění úvěru / finančního leasingu. Díky záruce od EIF nemusíte ručit majetkem firmy.
 • Nižší požadavek na vlastní zdroje na začátku (akontaci).
 • Dlouhodobé financování vašich inovativních projektů až do výše 7,5 milionů EUR (respektive ekvivalent v CZK a USD).
 
Pro jaké účely můžete záruku EIF využít?
Cílem naší spolupráce s Evropským investičním fondem (EIF) je podpora malých a středních firem, které si uvědomují nezbytnost inovací pro svůj úspěch na trhu. Úvěry a leasingy jsou určeny na:
 
 • investice do produkce
 • investice do vývoje nebo implementace nových nebo vylepšených produktů, procesů nebo služeb
 • procesní nebo organizační inovace
 

Podmínky pro získání úvěru / finančního leasingu s EIF zárukou

Obrat firmy
 • Financování je určeno pro malé a střední podniky do 500 zaměstnanců s ročním obratem do 50 milionů EUR nebo celkovou účetní bilancí do 43 milionů EUR (vše konsolidovaně).
Doba trvání úvěru
 • Úvěr / leasing si můžete sjednat na dobu od 1 roku do 10 let.
Měna
 • Prostředky lze čerpat v českých korunách, v eurech nebo v dolarech podle vašich individuálních potřeb.
Inovativnost
 • Úvěry / leasingy se zárukou EIF jsou určeny výhradně pro financování inovativních projektů dle podmínek InnovFin. Pro jejich získání je tedy nutné blíže popsat investiční záměr.
 
Úvěr / finanční leasing je zahrnut do programu InnovFin SME Gurantee Facility s finanční podporou Evropské unie v programu Horizon 2020 Financial Instruments a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Účelem EFSI je přispívat k podpoře financování a provádění produktivních investic v Evropské unii a zajistit zvýšený přístup k financování.
Také pro Vás rádi zpracujeme žádost o dotace u dalších institucí poskytujících dotační programy.

Máte zájem 
o dotační poradenství?

Odešlete nám nezávislou poptávku
Vyplněním a odesláním údajů žádáte, aby Vás společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o. kontaktovala za účelem projednání Vašeho zájmu o nabízené produkty, čímž bude docházet ke zpracování výše uvedených osobních údajů v souvislosti s jednáním o navázání smluvního vztahu. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů včetně poučení o Vašich právech naleznete v dokumentu Informace a poučení o zpracování osobních údajů.
Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.