Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít
Dotační poradenství

Dotační poradenství

Raiffeisen - Leasing Vám umožní čerpat dotační programy, které vám pomohou snížit náklady na financování

Výhody 
dotačního poradenství

Poradíme Vám ve výběru vhodného dotačního programu
Zajistíme zpracování žádosti o dotace a připravíme i financování projektů
Rádi Vás podpoříme při jakýchkoli jednáních s institucí poskytující dotace
Budeme Vám k dispozici po celou dobu trvání smlouvy
Financování od Raiffeisen - Leasing

Dotační programy

Záruční program Invest EU - Program pro inovace a digitalizaci

Výhody pro Vás:
•    Získáte výhodnější úrokovou sazbu pro Vaše financování 
•    Záruka zlepší rizikový profil pro hodnocení Vaší transakce
•    Záruku pro Vás vyřídíme zdarma a bez poplatku

V rámci produktu pro inovace a digitalizaci poskytne záruka od EIF podporu malým a středním podnikům zaměřeným na inovace a digitalizaci s cílem zlepšit přístup k financím pro podniky s intenzivním výzkumem a inovací. 
Kromě toho záruka podpoří zavádění digitálních technologií a digitální transformaci podniků.
Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR. 
Malí a střední podnikatelé SME s počtem zaměstnanců do 250ti a Mid-Cap s počtem zaměstnanců do 500ti dle definic EU. Obrat max. 50mio EUR, nebo bilanční suma do 43mio EUR. Podnikatelé musí splňovat podmínky Kritérií způsobilosti.
Záruka Pokrývá až 70 % / 80 % finální ztráty z úvěru/finančního leasingu.

Záruční program Invest EU - Program pro udržitelné financování malých a středních podniků

Výhody pro Vás:
•    Získáte výhodnější úrokovou sazbu pro Vaše financování 
•    Záruka zlepší rizikový profil pro hodnocení Vaší transakce
•    Záruku pro Vás vyřídíme zdarma a bez poplatku

V rámci udržitelného produktu malých a středních podniků a Small Mid-caps poskytuje záruka od EIF podporu investicím, které přispívají k ekologické a udržitelné transformaci evropského hospodářství a podporují přístup konečných příjemců k dluhovému financování. 
Kromě toho bude rovněž usilovat o podporu investic zaměřených na zlepšení dostupnosti služeb, produktů a infrastruktury a na vývoj podpůrných technologií a na to, aby organizace a jejich prostory byly přístupné zákazníkům a zaměstnancům se zdravotním postižením.
Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR. 
Malí a střední podnikatelé SME s počtem zaměstnanců do 250ti a Mid-Cap s počtem zaměstnanců do 500ti dle definic EU. Obrat max. 50mio EUR, nebo bilanční suma do 43mio EUR. Podnikatelé musí splňovat podmínky Kritérií způsobilosti.
Záruka Pokrývá až 70 % / 80 % finální ztráty z úvěru/finančního leasingu.

 

Dotace k financování zemědělských strojů a zařízení (PGRLF)

Ve spolupráci s PGRLF umožňujeme našim klientům, zemědělcům a výrobcům potravin, kombinaci našeho financování s dotačními programy PGRLF. Klient může získat dotaci na část zaplacených úroků u Raiffeisen - Leasing.

Jedná se o tyto programy:

Program Zemědělec

Pro nákup zemědělské techniky – např. secí, sklízecí stroje, traktory, nakladače, žací stroje a jiná zemědělská technika.

Program Lesní hospodář

Pro nákup techniky pro hospodaření v lesích – např. traktory, těžební stroje, štípací stroje, nakladače atd.

Program Zpracovatel dřeva

Nákup techniky nebo technologií pro zpracování dřeva.

Program Zpracovatel

Investice na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu ke krmivářským účelům.

Program Potravinář

Investice na pořízení technologických zařízení
související se zpracováním zemědělských produktů
k potravinářským účelům či výrobě potravin a dále
výstavba, rekonstrukce a vybavení prodejen či
prodejních automatů
 
 

Program Nové úspory energie

Tento program je vhodný pro podnikatele, kteří plánují financování využít v projektech vedoucích k úspoře energií. Klientům nabízíme kombinaci našeho financování a úvěru od NRB se zvýhodněnou sazbou 1,99 % a dotační složkou až 35 % ze způsobilých výdajů projektu.

Určeno pro podniky všech velikostí v ČR mimo hl. města Prahy.

Program je určen pro:
  • výměnu energeticky neefektivních strojů - obnova výrobní technologie,
  • zvýšení energetické účinnosti osvětlení budovy,
  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy,
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody),
  • využívání obnovitelných zdrojů energie,
  • využití odpadní energie.

V souvislosti s pořízením technologií musí dojít k úspoře energie min. 10 %.
 

Virtuální podnik

Dotaci z programu virtuální podnik je možné využít pro pořízení hardware a software do firmy až o 40 % levněji. Například servery, kancelářské počítače a software, bezpečnostní systémy, QR čtečky nebo cloudové služby a modemy.
Dotace je pro investice do nevýrobních technologií, které povedou ke zvyšování digitální úrovně, automatizace či efektivnějšímu propojení firemních procesů malých a středních podniků. Určeno pro investice které přinesou do  Vašeho podnikání nové funkcionality.
•    Program je určen pro Malé a střední podniky.

Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy 
 
Výše podpory
•    30 až 40 % dle velikosti podniku 
•    Minimální výše dotace je 250 000 Kč a maximální 200 000 EUR.

Příjem žádostí do  2. 11. 2023

Dotace na fotovoltaické elektrárny na podnikatelských budovách

Fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp včetně = jen nové FVE na střechách podnikatelských budov. Žádat může v podstatě každý podnikatel, který má přidělené IČ a je oprávněn k podnikání v podporované činnosti všech CZ NACE vyjma 03, vyloučeny jsou veřejné subjekty.

Způsobilé výdaje zahrnují pouze investiční náklady na instalaci fotovoltaických elektráren včetně akumulace energie:
•    Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie 
•    Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) = RDS / SKP / DSPS 
•    Inženýrská činnost ve výstavbě 

Forma a výše podpory 
Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.
Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu ze soukromých zdrojů příjemce nebo z úvěru od finanční instituce.

Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí: 
•    35 % pro fotovoltaické systémy 
•    50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy 
•    45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy
Dotace je možné čerpat pro subjekty na celém území České republiky včetně Prahy.

Program se připravuje na konec roku 2023.

Dotace na fotovoltaické elektrárny z programu (RES+) Modernizační fond do 1 MWp

Podporovány jsou malé fotovoltaické elektrárny na střechách či zemi do výkonu 1 MWp
Dotace je možné čerpat pro subjekty na celém území České republiky včetně Prahy.
Míra podpory činí až 50% z celkových výdajů projektu.

Podporovány jsou:
•    Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy 
•    Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.
•    Systémy pro bateriovou akumulaci elektrické energie a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE.
Žádat o podporu mohou právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny). 

Při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě.

Program se připravuje na konec roku 2023.
 

Dotace na fotovoltaické elektrárny z programu (RES+) Modernizační fond nad 1 MWp

Podporovány jsou velké fotovoltaické elektrárny na střechách či na zemi s výkonem nad 1 MWp. 
Dotace je možné čerpat pro subjekty na celém území České republiky včetně Prahy.
Míra podpory činí až 50% z celkových výdajů projektu.
 
Podporovány jsou: 
•    Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy 
•    Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE. 
•    Projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých FVE, které ji tvoří
•    Případná podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby.
 
Žádat o podporu mohou právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny). 
Při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě.

 Program se připravuje na konec roku 2023.
 

Dotační program Úspory energie (OP TAK)

Dotační program Úspory energie je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK).
Přináší peníze na technologickou i stavební modernizaci podnikům všech velikostí. 
Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře spotřeby energie.
Dotaci můžete obdržet do výše až 200 mil. Kč na projekt a tím můžete výrazně snížit vaši konečnou spotřebu energie.

Dotaci lze čerpat na:
•    výměnu energeticky neefektivních strojů - obnova výrobní technologie, osvětlení budov
•    zateplení budov vč. střechy, výměna oken a další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy
•    modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla
•    obnovitelné zdroje energie např. fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.
•    zavedení a modernizace systémů měření
•    využití odpadní energie ve výrobních procesech
•    projektová dokumentace a energetické posudky
Program je určen pro malé, střední i velké podniky.

Výše podpory
•    35 až 65 % dle velikosti podniku a lokality realizace, s tím , že podpořeny jsou všechny lokality mimo hl. města Prahy
•    Minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximální 200 mil. Kč.
 
Program se připravuje na 1Q 2024

 

Inovace

Dotační program Inovace je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK).
Je určen pro podniky všech velikostí do 499 zaměstnanců. 
Z programu Inovace pořídíte nové výrobní technologie a stroje, software či práva duševního vlastnictví, díky kterým zahájíte výrobu inovovaných výrobků a produktů. Ty musí pocházet z vašeho předchozího výzkumu a vývoje nebo mohou být pořízeny formou např. licencí a patentů.
Dotaci můžete obdržet do výše až 40 mil. Kč na projekt 
Typickým žadatelem je výrobní podnik působící především ve zpracovatelském průmyslu.

Program se připravuje na rok 2024

Digitální podnik – Technologie 4.0

Dotační program bude zaměřen na podporu technologií a SW řešení včetně služeb v oblasti prvků Průmyslu 4.0.

Bude určen pro malé a střední podniky mimo Hl. město Prahy.

Program se připravuje na 4Q 2023.
Také pro Vás rádi zpracujeme žádost o dotace u dalších institucí poskytujících dotační programy.

Máte zájem 
o dotační poradenství?

Odešlete nám nezávislou poptávku
Vyplněním a odesláním údajů žádáte, aby Vás společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o. kontaktovala za účelem projednání Vašeho zájmu o nabízené produkty, čímž bude docházet ke zpracování výše uvedených osobních údajů v souvislosti s jednáním o navázání smluvního vztahu. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů včetně poučení o Vašich právech naleznete v dokumentu Informace a poučení o zpracování osobních údajů.
Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací a můžete zde kdykoliv změnit volbu cookies. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.