Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít
Dotační poradenství

Dotační poradenství

Raiffeisen - Leasing Vám umožní čerpat dotační programy, které vám pomohou snížit náklady na financování

Výhody 
dotačního poradenství

Poradíme Vám ve výběru vhodného dotačního programu
Zajistíme zpracování žádosti o dotace a připravíme i financování projektů
Rádi Vás podpoříme při jakýchkoli jednáních s institucí poskytující dotace
Budeme Vám k dispozici po celou dobu trvání smlouvy
Financování od Raiffeisen - Leasing

Dotační program Inovace (OP TAK)

Dotaci lze čerpat na:
 • Technologie – pořízení nových výrobních strojů a zařízení, hardwaru a lokálních sítí vč. souvisejícího SW
 • Stavby - výdaje na stavební práce a dodávky pro novostavby a technické zhodnocení staveb případně jejich alikvotní část, které jsou využité pro účely projektu, tj. pro zavedení produktové a / nebo procesní inovace do výrobní praxe. Příkladem způsobilých výdajů jsou výdaje na výrobní, logistické a skladovací objekty. Výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé max. do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů zařazených do rozpočtové položky Technologie. Do způsobilých výdajů není možné zahrnout výdaje na administrativní budovy, oplocení, příjezdové komunikace, tj. objekty, které přímo nesouvisejí se zavedením produktové a / nebo procesní inovace do výrobní praxe
 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • Software a data - SW, programy a licence, nákup dat, databází a jejich aktualizace
Program je určen pro malé i střední podniky a small mind-caps (do 500 zaměstnanců)

Výše podpory 
 • 20 a 60 % podle regionu a velikosti podniku, s tím, že podpořeny jsou všechny lokality mimo hl.m. Prahy
 • Minimální výše dotace je 1 mil. Kč a maximální 40 mil. Kč.
Jaké inovace jsou uznávány
a.    produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot a výrobků, technologií a služeb 
b.    procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Termín výzvy:
Příjem žádostí bude zahájen 1. září 2022 a ukončen 30. listopadu 2022.
 

Dotační program
Úspory energie (OP TAK)

Dotační program Úspory energie je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK).
Přináší peníze na technologickou i stavební modernizaci podnikům všech velikostí. 
Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře spotřeby energie.
Dotaci můžete obdržet do výše až 200 mil. Kč na projekt a tím můžete výrazně snížit vaši konečnou spotřebu energie.

Dotaci lze čerpat na:
 • výměnu energeticky neefektivních strojů - obnova výrobní technologie, osvětlení budov
 • zateplení budov vč. střechy, výměna oken a další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy
 • modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • obnovitelné zdroje energie např. fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.
 • zavedení a modernizace systémů měření
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • projektová dokumentace a energetické posudky
Program je určen pro malé, střední i velké podniky.

Výše podpory
 • 35 až 65 % dle velikosti podniku a lokality realizace, s tím , že podpořeny jsou všechny lokality mimo hl. města Prahy
 • Minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximální 200 mil. Kč.
Termín výzvy:
Příjem žádostí bude zahájen 1. září 2022 a ukončen 30. listopadu 2023.
 

Dotace na fotovoltaické elektrárny na podnikatelských budovách z Národního plánu obnovy

Z Národního plánu obnovy jsou podporovány fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp včetně = jen nové FVE na střechách podnikatelských budov. Žádat může v podstatě každý podnikatel, který má přidělené IČ a je oprávněn k podnikání v podporované činnosti všech CZ NACE vyjma 03, vyloučeni jsou veřejné subjekty.

Způsobilé výdaje zahrnují pouze investiční náklady na instalaci fotovoltaických elektráren včetně akumulace energie:
 • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie 
 • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) = RDS / SKP / DSPS 
 • Inženýrská činnost ve výstavbě 
Forma a výše podpory 
Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.
Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu ze soukromých zdrojů příjemce nebo z úvěru od finanční instituce.

Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí: 
 • 35 % pro fotovoltaické systémy 

 • 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy 

 • 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

Dotace je možné čerpat pro subjekty na celém území České republiky včetně Prahy.
Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 30. 11. 2023.
Vše pro Vás vyřídíme a budeme s Vámi po celou dobu projektu.

Dotace k financování zemědělských strojů a zařízení (PGRLF)

Ve spolupráci s PGRLF umožňujeme našim klientům, zemědělcům, kombinaci našeho financování s dotačními programy PGRLF. Klient může získat dotaci na část zaplacených úroků u Raiffeisen - Leasing.

Jedná se o tyto programy:

Program Zemědělec

Pro nákup zemědělské techniky – např. secí, sklízecí stroje, traktory, nakladače, žací stroje a jiná zemědělská technika.

Program Lesní hospodář

Pro nákup techniky pro hospodaření v lesích – např. traktory, těžební stroje, štípací stroje, nakladače atd.

Program Zpracovatel dřeva

Nákup techniky nebo technologií pro zpracování dřeva.

Program Zpracovatel

Investice na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu k potravinářským či krmivářským účelům.

Financování průmyslových firem s podporou NRB

Ve spolupráci s NRB nabízíme našim klientům tyto programy

Program Expanze - úvěr

Program je určen pro modernizační / rozvojové projekty. Pro klienty, kteří plánují pořízení  strojů a zařízení, pořízení nebo rekonstrukci staveb využívaných k podnikání, či technologických postupů, programů, licencí, software atd. Nabízíme kombinaci našeho financování se zvýhodněným úvěrem od NRB s 0% sazbou úroků, až do výše 45 % ze způsobilých nákladů projektu. Příspěvek na úroky z úvěru u Raiffeisen - Leasing až do výše 4 mil. Kč, odklad splátek až na 4 roky. Určeno pro projekty v ČR mimo Prahu.
 

Program Expanze - záruky

Se zárukou Expanze od NRB můžete získat výhodné financování až do výše 60 mil. Kč, není potřeba dávat žádné vlastní zdroje. Záruka Vám zajištuje až 80% financované hodnoty bez DPH, lze ji použít k pořízení strojů a technologií.
Pro bližší informace nás kontaktujte, vše pro vás vyřídíme.

Program úspora energií

Tento program je vhodný pro podnikatele, kteří plánují financování využít v projektech vedoucích k úspoře energií. Klientům nabízíme kombinaci našeho financování a úvěru od NRB s 0% sazbou úroků a příspěvkem na úroky z úvěru u Raiffeisen - Leasing, odklad splátek až 4 roky. Určeno pro projekty v ČR mimo Prahu.

Dotace z programu rozvoje venkova (PRV)

Dotace z  programu rozvoje venkova je možné použít na pořízení technologií pro živočišnou i rostlinnou výrobu i na nákup strojů. Cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství či krajinná infrastruktura.
 
Klientům nabízíme pomoc se získáním dotací z programu rozvoje venkova.
Jedná se o tyto operace:

 

 • Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • Činnosti zemědělců
 • Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • Poradenství a vzdělávací akce zaměřené na předávání znalostí a inovací v zemědělství a lesnictví
 • Zalesňování a obnova lesů
 • Technologie pro lesní hospodářství a provozovny zpracovávající dřevo
 • Hospodářský rozvoj venkovských oblastí a snižování chudoby
 • Účinné využívání přírodních zdrojů a energie z obnovitelných zdrojů
 • Pozemkové úpravy – budování cest a rekonstrukce zemědělských objektů
 • Omezování přírodních rizik
 • Ochrana přírody
Také pro Vás rádi zpracujeme žádost o dotace u dalších institucí poskytujících dotační programy.

Máte zájem 
o dotační poradenství?

Odešlete nám nezávislou poptávku
Vyplněním a odesláním údajů žádáte, aby Vás společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o. kontaktovala za účelem projednání Vašeho zájmu o nabízené produkty, čímž bude docházet ke zpracování výše uvedených osobních údajů v souvislosti s jednáním o navázání smluvního vztahu. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů včetně poučení o Vašich právech naleznete v dokumentu Informace a poučení o zpracování osobních údajů.
Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací a můžete zde kdykoliv změnit volbu cookies. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.