Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít

Informace pro spotřebitele

Informace trvale přístupné spotřebiteli

dle § 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů pro produkt vázaný spotřebitelský úvěr


Základní údaje o poskytovateli

Obchodní firma: Raiffeisen – Leasing, s.r.o.
Adresa pro doručování: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
Telefonní číslo: 221 511 611
Email: rl@rl.cz

Další informace o poskytovateli lze najít v obchodním rejstříku:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=671627&typ=PLATNY
 

Dohled nad dodržováním povinností týkajících se poskytování spotřebitelského úvěru poskytovatelem vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1  (www.cnb.cz). Společnost poskytuje spotřebitelské úvěry jako nebankovní poskytovatel v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a to na základě licence udělené Českou národní bankou s účinností od 9.3.2018. Udělení licence je možné ověřit v registru vedeném Českou národní bankou, případně dotazem.

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru

Proces poskytování spotřebitelského úvěru

K vyjádření zájmu o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru může spotřebitel využít poptávkový formulář dostupný na www.rl.cz nebo kontaktní údaje poskytovatele uvedené výše. Poskytovatel následně spotřebiteli předloží na základě informací a parametrů poskytnutých spotřebitelem nezávaznou kalkulaci spotřebitelského úvěru. K vyjádření zájmu o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru může spotřebitel využít také online kalkulaci poskytovatele na internetové adrese www.rl.cz, kde si (na základě jím zadaných informací) spočítá parametry spotřebitelského úvěru sám. Následně, trvá-li zájem spotřebitele o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, poskytovatel spotřebitele požádá o vyplnění žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru, doložení dokumentů prokazujících výši příjmu a o poskytnutí dalších souvisejících dokumentů a informací. Žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru spolu s dokumenty prokazujícími výši a udržitelnost příjmu spotřebitele představují základní podklady pro rozhodnutí poskytovatele o možnosti poskytnout spotřebiteli spotřebitelský úvěr. V následujícím kroku probíhá mezi poskytovatelem a spotřebitelem jednání o smlouvě, v rámci kterého může být spotřebitel požádán o poskytnutí doplňujících informací či dodání dalších dokumentů souvisejících s bonitou spotřebitele. Před uzavřením smlouvy poskytovatel předá spotřebiteli návrh smlouvy o spotřebitelském úvěru a informace o nabízeném spotřebitelském úvěru prostřednictvím standardizovaného formuláře a náležitě je vysvětlí tak, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Smlouva o spotřebitelském úvěru se uzavírá vždy v písemné formě, a to s vlastnoručními podpisy smluvních stran nebo elektronicky prostřednictvím aplikace DigiSign. Spotřebitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po jejím uzavření. Spotřebitelský úvěr je čerpán po uzavření smlouvy na bankovní účet dodavatele předmětu financování (vozidlo) zásadně poté, co je zajištění dluhů spotřebitele vyplývajících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru platné a účinné, není-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru smluvními stranami sjednáno jinak. Některé z výše uvedených úkonů v procesu uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru mohou být provedeny taktéž prostřednictvím zprostředkovatele.

Poskytovatel v rámci komunikace se spotřebitelem (ať už ústní či písemné) týkající se poskytování spotřebitelského úvěru neposkytuje radu dle § 85 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru.

 

Informace a doklady vyžadované od spotřebitele

Poskytnutí spotřebitelského úvěru vždy předchází posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. K důkladnému posouzení úvěruschopnosti bude od spotřebitele vyžadováno vedle řádně vyplněné žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru předložení následujících dokumentů:

Zaměstnanec:

Pracovní smlouva vč. dodatků nebo
Potvrzení o výši příjmu, vystavené zaměstnavatelem (ne starší než jeden měsíc)
a dále
Kompletní výpisy z běžného bankovního účtu spotřebitele za poslední tři měsíce nebo
Výplatní pásky za poslední tři ukončené měsíce

Osoba samostatně výdělečně činná:
Daňové přiznání za poslední ukončené období (vč. přílohy s údaji o příjmech a výdajích / vč. rozvahy a výkazu zisků a ztrát) ve formě předkládané finančnímu úřadu

Osoba ve výkonu funkce:
Smlouva o výkonu funkce či smlouva obdobného typu vč. dodatků a dále
Potvrzení o výši odměny za poslední tři ukončené měsíce nebo
Kompletní výpisy z běžného bankovního účtu za poslední tři ukončené měsíce
 

Osoba, která není výdělečně činná:
Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu nebo
Jiné rozhodnutí/potvrzení orgánu veřejné správy o přiznání výplaty peněžních prostředků
 

Osoba s bydlením v (pod)nájmu:
Nájemní smlouva vč. dodatků nebo
Kompletní výpisy z běžného bankovního účtu za poslední tři měsíce, v nichž bude zřetelně vidět odchozí částka za účelem úhrady nájmu


Rozsah požadovaných informací je dán obsahem žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. Poskytovatel dále při posuzování úvěruschopnosti zohlední informace o spotřebiteli získané z Nebankovního registru klientských informací nebo z dalších relevantních zdrojů.
Poskytovatel vždy v konkrétním případě po konzultaci se spotřebitelem určí, které z výše uvedených dokumentů je spotřebitel povinen poskytnout k posouzení jeho úvěruschopnosti tak, aby byla řádně posouzena jeho schopnost splácet spotřebitelský úvěr. V odůvodněných případech, v závislosti na konkrétní skutečnosti zjištěné o spotřebiteli, může poskytovatel požadovat též dodatečné informace a dokumenty. Informace a dokumenty poskytovatel požaduje v rozsahu, který je nezbytný a přiměřený k povaze, délce, výši a rizikovosti úvěru pro spotřebitele. 

Při posouzení schopnosti splácet spotřebitelský úvěr má spotřebitel zákonnou povinnost poskytnout úplné a pravdivé informace, a pokud je to nezbytné, na žádost poskytnuté informace poskytovateli vysvětlit, případně doplnit. Pokud spotřebitel nesplní povinnosti dle předchozí věty a v důsledku toho poskytovatel nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, poskytovatel spotřebitelský úvěr neposkytne.
 

Vedle informací a dokumentů potřebných k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele bude od spotřebitele požadováno následující:
Doklad totožnosti
Kontakt na prodejce vozidla a specifikace vozidla (např. cenová kalkulace, objednávka vozidla, kopie velkého technického průkazu apod.)
Kopie velkého technického průkazu, příp. jiného dokumentu nahrazujícího technický průkaz + stav km (v případě ojetého vozidla)
Doklad o pobytu na území ČR trvajícím min. dva roky (vždy v případě cizince)
Plná moc s úředně ověřeným podpisem (vždy v případě zastoupení spotřebitele)
 

Základní informace o poskytovaném spotřebitelském úvěru

Druh spotřebitelského úvěru a zápůjční úroková sazba

Spotřebitelský úvěr poskytovaný poskytovatelem je vždy vázaný na financování motorového vozidla kategorie M1, N1 a L (financované vozidlo).
Úroková sazba spotřebitelského úvěru je pevná, to znamená, že se výše úrokové sazby nemění po celou dobu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru, ledaže se na její změně smluvní strany písemně dohodnou.
 

Požadované zajištění

Poskytovatel vždy požaduje zajištění spotřebitelského úvěru ve formě zajišťovacího převodu vlastnického práva k financovanému vozidlu  s rozvazovací podmínkou. Proto kromě smlouvy o spotřebitelském úvěru je mezi poskytovatelem a spotřebitelem uzavírána smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k financovanému zboží. V odůvodněných případech (především s ohledem na výši poskytovaného spotřebitelského úvěru a hodnotu financovaného zboží) může poskytovatel požadovat vedle zajišťovacího převodu vlastnického práva k financovanému zboží též zajišťovací převod vlastnického práva k jinému než financovanému vozidlu.
 

Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

Trvání spotřebitelského úvěru je zpravidla sjednáváno na 12 – 72 měsíců (tedy 12 – 72 měsíčních splátek), nicméně není vyloučeno, že v konkrétním případě budou sjednány i jiné podmínky. Primárním hlediskem pro určení trvání spotřebitelského úvěru jsou konkrétní potřeby a finanční situace spotřebitele.
 

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru

 

Případné další náklady (které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které musí spotřebitel v souvislosti se smlouvou zaplatit)

Poskytovatel zpoplatňuje některé úkony realizované v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru. Druhy jednotlivých zpoplatněných úkonů a výše poplatků za ně je uvedena v aktuálním sazebníku poplatků vydaném poskytovatelem a dostupném na www.rl.cz. Poplatek včetně příslušné DPH je splatný vždy ve lhůtě splatnosti uvedené na dotčeném daňovém dokladu, není-li již zohledněn ve splátkách spotřebitelského úvěru. Poskytovatel je oprávněn sazebník poplatků kdykoliv v budoucnu aktualizovat, tj. měnit druh a výši jednotlivých poplatků. Při zpoplatnění úkonu se výše poplatku určí dle sazebníku poplatků platného ke dni provedení úkonu.
 

Spotřebitel je dále povinen hradit náklady spojené se zápisem poskytovatele jako vlastníka financovaného vozidla do příslušného registru. O výši těchto nákladů bude spotřebitel informován v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.
 

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru

Splácení spotřebitelského úvěru je zpravidla sjednáváno v pravidelných měsíčních splátkách v české měně bezhotovostně na bankovní účet poskytovatele. Počet splátek pak odpovídá době trvání spotřebitelského úvěru vyjádřené v měsících. Poskytovatel zpravidla poskytuje spotřebitelský úvěr na 12 – 72 měsíců (tedy 12 – 72 splátek), nicméně není vyloučeno, že v konkrétním případě budou sjednány i jiné podmínky. Primárním hlediskem pro určení počtu a četnosti splátek jsou konkrétní potřeby a finanční situace spotřebitele. Výše spotřebitelského úvěru se zpravidla pohybuje mezi 100 000 Kč a 2 000 000 Kč. Výši spotřebitelského úvěru limitují výsledky posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a hodnota poskytnutého zajištění.  
 

Informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě

Spolu se smlouvou o spotřebitelském úvěru musí být vedle povinného zákonného pojištění (tzv. povinné ručení) sjednáno havarijní (tzv. KASKO) pojištění k financovanému vozidlu.

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr splatit zcela nebo zčásti kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má poskytovatel nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených, a to maximálně ve výši 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok, nebo 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, není-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru delší než jeden rok. Výše této náhrady však nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

V případě prodlení spotřebitele se zaplacením kterékoli platby vyplývající ze smlouvy o spotřebitelském úvěru má poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž souhrn všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč. Poskytovatel má současně nárok na úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši a na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele. Poskytovatel je při prodlení spotřebitele dále oprávněn spotřebitelský úvěr předčasně zesplatnit nebo od smlouvy odstoupit.  Před takovým jednáním však poskytovatel spotřebitele vyzve k uhrazení dlužné částky a poskytne mu lhůtu k úhradě alespoň 30 dnů. V případě, že nedojde k úhradě dlužné částky, může být realizováno sjednané zajištění (odebrání financovaného vozidla s ohledem na zajišťovací převod vlastnického práva k němu) a dluh vůči spotřebiteli může být vymáhán právní cestou, přičemž spotřebitel bude v takovém případě povinen hradit i s tím související náklady poskytovatele.

Interní mechanismus vyřizování stížností/reklamací spotřebitelů

V případě nespokojenosti spotřebitele s postupem poskytovatele při poskytování spotřebitelského úvěru má dotčený spotřebitel právo na podání stížnosti/reklamace. K tomuto účelu slouží kontaktní adresy poskytovatele uvedené výše. Pro řádné vyřízení stížnosti/reklamace je nezbytné, aby stížnost/reklamace spotřebitele obsahovala jeho osobní údaje (alespoň v rozsahu jméno, příjmení, datum narození/rodné číslo), kontaktní údaje (emailovou adresu, telefonní číslo nebo adresu pro doručování) a předmět stížnosti/reklamace s pokud možno podrobným popisem reklamované služby, produktu nebo jednání poskytovatele. 

Je-li stížnost/reklamace obsahově úplná a srozumitelná, poskytovatel spotřebitele informuje o vyřízení stížnosti/reklamace do 30 dnů od jejího obdržení. Pokud v odůvodněných případech není možné o stížnosti/reklamaci rozhodnout do 30 dnů od jejího obdržení, poskytovatel o této skutečnosti spotřebitele informuje a stanoví dodatečnou lhůtu, ve které bude spotřebitele o vyřízení stížnosti/reklamace informovat. Pokud poskytovatel stížnost/reklamaci interně nevyřeší ke spokojenosti spotřebitele, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu prostřednictvím finančního arbitra dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů  (www.finarbitr.cz). Bližší informace o vyřizování reklamací může spotřebitel nalézt v reklamačním řádu.

Informace trvale přístupné spotřebitele dle § 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů ve verzi platné od 12.03.2024
 

Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací a můžete zde kdykoliv změnit volbu cookies. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.