Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít

Pravidla a podmínky pro jednání o smlouvě společnosti Raiffeisen – Leasing, s.r.o., či společnosti, ve které má tato společnost přímo či nepřímo majetkový podíl (dále jen „skupina Raiffeisen – Leasing“)

 

I.

Společnost skupiny Raiffeisen - Leasing učiní rozhodnutí, zda přistoupí k uzavření smlouvy a/nebo změně a/nebo zrušení smlouvy, až po zvážení veškerých pro předmět smlouvy rozhodujících skutkových a právních okolností. 
 

II.

Společnosti skupiny Raiffeisen - Leasing v rámci jednání o uzavření smlouvy průběžně posuzují veškerá hlediska důležitá pro rozhodnutí o uzavření a/nebo změně a/nebo zrušení smlouvy, přičemž posuzovaná hlediska mohou být během jednání modifikována s ohledem na změnu obchodní politiky společnosti či situace na trhu. Společnost Raiffeisen - Leasing je oprávněna v závislosti na výsledku tohoto posouzení jednání o smlouvě kdykoliv ukončit.
 

III.

Uzavření a/nebo změna a/nebo zrušení smlouvy, jakož i závazné přijetí návrhu na uzavření a/nebo změnu a/nebo zrušení smlouvy, podléhá v rámci společnosti skupiny Raiffeisen - Leasing vícestupňovému schvalování a rozhodování, a proto si vyhrazuje právo jednak neuzavřít jakoukoliv smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh apod., a jednak ukončit jednání o každé smlouvě, návrhu apod. v jakékoliv fázi jednání. K ukončení jednání o smlouvě může společnost skupiny Raiffeisen - Leasing přistoupit rovněž v případě, pokud se smluvní strany nebudou schopny domluvit na jakémkoliv ustanovení vyjednávané smlouvy. Jakákoliv předsmluvní odpovědnost společnosti skupiny Raiffeisen - Leasing se vylučuje. Souhlas s výše uvedeným vyslovuje osoba, jednající s některou ze společností skupiny Raiffeisen - Leasing i konkludentním způsobem, např. tím, že i poté  dále pokračuje s některou ze společností skupiny Raiffeisen - Leasing jakýmkoliv způsobem v jednání.
 

IV.

Veškeré smlouvy jsou uzavírány pouze v písemné podobě, a to vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Jiná forma a podoba smlouvy (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, ústně / telefonicky apod.) je vyloučena. 

Raiffeisen - Leasing s.r.o.
a společnosti skupiny Raiffeisen - Leasing

 

Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací a můžete zde kdykoliv změnit volbu cookies. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.